PrivacitatPOLÍTICA DE PRIVACITAT

TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L informa els usuaris de la seva pàgina web, www.triviumgc.com, sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser recaptats mitjançant la navegació o contractació de serveis que realitzin els usuaris en aquest portal. L’ús d’aquesta web per part de l’usuari comporta l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat.

TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Mitjançant els formularis de registre del present lloc web o l’enviament de correu electrònic es recullen i tracten dades personals de cada usuari, el tractament dels quals es regeix per la present Política de Privacitat. Aquestes dades són necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats i s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti en accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietariTRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L., amb domicili social en Via Augusta 4, 4t 1a 08006 Barcelona, i N.I.F número B-63885925, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 37694, Foli 85, Fulla B 308829, inscripció 1a.
Correu electrònic de contacte: info@triviumgc.com

TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica previstes en la normativa citada prèviament, amb l’objectiu d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

DURADA DE L’EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre es mantingui la relació professional o comercial i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, i si escau, per un termini no superior a 5 anys, a comptar des de la finalització de la relació comercial establerta entre l’usuari iTRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L. No obstant això, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejats, les dades per a atendre possibles responsabilitats administratives o legals.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de manera automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

En TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L tractem les dades personals que l’usuari ens facilita a través de www.triviumgc.com amb la finalitat d’incloure’ls en l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte. A més, el tractament d’aquestes dades recaptades també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través del lloc web, facilitant al seu torn als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès.

L’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a info@triviumgc.com

 

LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es realitza sobre la base de les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  • La contractació de TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L i l’execució de l’encàrrec professional sol·licitat, els termes i les condicions del qual es posaran a la disposició de l’usuari de manera prèvia a una eventual contractació. Per a poder dur a terme aquesta relació professional sol·licitada, l’interessat està obligat a facilitar les seves dades.
  • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda informat i, en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella que es disposa a aquest efecte.
  • En el cas que l’interessat no faciliti les dades esmentades o aquests siguin erronis o inexactes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació requerida o dur a terme la contractació dels serveis. Per tant, el responsable del tractament, TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L quedarà exonerat de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la no execució de l’encàrrec professional o de les conseqüències que es derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

 

COMUNICACIÓ DE DADES

Amb caràcter general TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L no comunicarà aquestes dades personals a tercers, amb l’excepció que la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i l’esmentada empresa, prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es farà només durant el temps imprescindible per a possibilitar l’execució del contracte per encàrrec, i en les mateixes condicions i amb la mateixa responsabilitat que se li exigeixen al responsable. Una vegada finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament retornarà al responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de la qual disposi.
D’altra banda, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb els quals TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L tingui una obligació legal o contractual de facilitar-los, entre els quals s’inclouen, per exemple, el Defensor del Poble i Jutges i Tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

 

DRETS DELS INTERESSATS

L’usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes establerts en la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari dirigint-se a TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL S.L en l’adreça de la seva seu social indicada anteriorment; a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça info@triviumgc.com o a l’adreça postal Via Augusta 4, 4t 1a 08006 Barcelona,-

Per a l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la qual es concreti la sol·licitud, adreça a l’efecte de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

Així mateix, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a mateixa, C/Jorge Juan, núm. 6, 28001 – Madrid, o a través de la web: https://www.agpd.es

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies